Skip to Content

E2 MANAGER Stavbe uporablja preko 70 slovenskih občin! 

SISTEM UPRAVLJANJA Z ENERGIJO IN ENERGETSKO KNJIGOVODSTVO

Potrebujete pomoč pri oddaji podatkov? Iščete program za vodenje energetskega knjigovodstva?

 

Pokličite nas na 0590 79 960 ali nam pišite na info@adesco.si.

 

Zakaj je potrebno uvesti sistem upravljanja z energijo?

Zaradi zakonodajnih obveznosti in predvsem zaradi lastnega zavedanja, da s pomočjo sistema lažje analiziramo naše stroške in rabo energije, s čimer nižamo stroške in hkarti povečujemo bivalno ugodje zaposlenih in obiskovalcev objekta.

Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 52/16, 116/20 in 158/20  ZURE) določa obveznost vzpostavitve sistema upravljanja z energijo v stavbah oseb javnega sektorja, zavezance in minimalne vsebine tega sistema, s ciljem povečanja energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije v stavbah, ki jih uporabljajo osebe javnega sektorja.

Katere stavbe ga morajo uvesti?

Sistem upravljanja z energijo se vzpostavi v stavbah in posameznih delih stavb, ki so v lasti RS ali samoupravne lokalne skupnosti in v uporabi državnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov, javnih agencij in ustanov, katerih ustanovitelj je RS ali samoupravna lokalna skupnost, in katerih uporabna površina obsega več kot 250 m2 Sistem upravljanja z energijo se vzpostavi tudi v stavbah iz prejšnjega odstavka, v katerih je vsota uporabne površine več posameznih delov stavb v posamezni stavbi večja od 250 m2.

Izjeme, ki ne potrebujejo vzpostaviti sistema, so navedene spodaj:

-        124,  stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij;

-        1251, industrijske stavbe, ki se ne ogrevajo ali klimatizirajo na temperaturo v prostorih, višjo od 12 ºC;

-        1252, rezervoarji, silosi in skladišča;

-        1271,  nestanovanjske kmetijske stavbe;

-        1274, druge stavbe, ki niso uvrščene drugje;

-        12722, pokopališke stavbe;

-        24201, obrambni objekti.

Kaj vključuje?

Sistem upravljanja z energijo, ki ga vzpostavi upravljavec stavbe ali posameznih delov stavbe, vključuje:

-        izvajanje energetskega knjigovodstva;

-        določitev in izvajanje ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije;

-        poročanje odgovorni osebi zavezanca o rabi energije, s tem povezanih stroških in izvajanju ukrepov iz prejšnje alineje.

Kaj je energetsko knjigovodstvo?

Energetsko knjigovodstvo je sistem zbiranja in spremljanja podatkov o rabi energije v stavbi ali posameznem delu stavbe in se vodi kot informatizirana zbirka podatkov na podlagi identifikacijske oznake stavbe ali dela stavbe. Informatizirano zbirko energetskega knjigovodstva vodi ministrstvo, pristojno za energijo.

Kdaj, kdo in kaj mora poročati v aplikacijo energetsko knjigovodstvo?

V informatizirano zbirko zavezanec najmanj enkrat letno, in sicer do 31. marca za predhodno leto, vnese podatke o:

-        letni rabi energije in energentov v stavbi ali posameznem delu stavbe;

-        letnih stroških za porabljeno energijo in energente v stavbi ali posameznem delu stavbe;

-        tehničnih lastnostih stavbe ali posameznega dela stavbe, in sicer o lastnostih ovoja in tehničnih sistemov stavbe ter o profilu rabe energije, vključno s podatki o zasedenosti stavbe in številu uporabnikov;

-        načrtovanih in izvedenih ukrepih za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije.

Če je v stavbi več upravljavcev, zagotovi vnos podatkov v informatizirano zbirko zavezanec, ki upravlja največjo uporabno površino stavbe, razen če se zavezanci dogovorijo drugače. Preostali zavezanci zagotovijo vse potrebne podatke zavezancu iz prejšnjega stavka.

Potrebujete pomoč pri oddaji podatkov? Iščete program za vodenje energetskega knjigovodstva?

Pokličite nas na 0590 79 960 ali nam pišite na info@adesco.si.

Več informacij - Mzi