Skip to Content
Simple JavaScript Rotating Banner Using jQuery

Upravljanje zgradb

V okviru upravljanja zgradb oziroma stavb obstaja velik potencial varčevanja z energijo. Potencial je lahko v energetsko neučinkoviti opremi, stavbnem pohištvu, ovoju zgradbe in v uporabnikih zgradbe, ki lahko precej pripomorejo k znižanju rabe ter s tem stroškov za energijo. Brez investicijskih vlaganj lahko ob primerni organiziranosti in kakovostnem izobraževanju zaposlenih znižamo tudi do 10 % energije, velikokrat tudi več. V stavbah državne uprave, občin, šol, vrtcev, zdravstvenih domov, bolnišnic, kulturnih domov, domov za ostarele, komunalnih podjetij, storitvenih in proizvodnih podjetij oziroma v vseh stavbah v katerih se porablja toplotna in električna energija ter voda, ima velik vpliv na stroške za energijo prav človeški faktor. Le v industrijskih procesih je z modernizacijo in avtomatizacijo zmanjšan človeški vpliv na minimum in s tem vpliv na rabo energije.

Z investicijskimi ukrepi lahko prihranki dosežejo 50 % in več referenčne rabe energije. Za razliko od organizacijskih ukrepov pa investicijska vlaganja zahtevajo večja finančna sredstva. Pri investicijah v energetsko učinkovitost so najbolj pomembni podatki o višini investicije, koliko finančnih sredstev bomo vložili na enoto prihranka energije ter kakšna bo povračilna doba investicije ob upoštevanju oziroma predvidevanju gibanj cen energentov v prihodnosti. Ker posamezna zgradba potrebuje več investicijskih posegov, da bi se pridobila želena končna raba energije, je izjemno pomembno preučiti vpliv ukrepov med seboj. Zato je potrebno obravnavati vse možne in nameravane investicijske in hkrati tudi organizacijske ukrepe skupaj ter detajlno preučiti njihov vpliv na obstoječo stavbo.

Osnovni korak, ki ga mora vsaka organizacija vzpostaviti, je ažuren pregled na obstoječim stanjem svoje lastne infrastrukture. Vsaka organizacija mora imeti pregled nad porabo in stroški za obratovanje ter nad porabniki, ki so vzrok za nastajanje teh stroškov. Brez ažurnih tovrstnih informacij in podatkov je enostavno nesmiselno začeti kakršnekoli aktivnosti v zvezi z energetsko učinkovitostjo. Obstaja namreč ogromno logičnih in tehničnih razlogov kot so:

 • brez kakovostnih podatkov in informacij namreč ne moremo pripraviti plana investicijskih in organizacijskih ukrepov ter njihove finančne in energetske učinke;
 • brez ažurnega pregleda nad podatki in informacijami ne moremo pričakovati, da bomo lahko dobro pripravili vse pravne, tehnične in ostale dokumente, ki so osnova za kakršnokoli izvajanje ukrepov;
 • po izvedbi investicije ne moremo imeti kontrole nad realnimi prihranki posameznega ukrepa oziroma sklopa ukrepov, če nimamo pregleda nad obstoječim stanjem in celotno zgodovino kakovostnih informacij in podatkov;
 • ne moremo prenašati končnih informacij o učinkih investicije na ostale organizacije in druga poslovna okolja v kolikor nimamo verodostojnih podatkov o realnih učinkih investicije;
 • ne moremo pričakovati, da bomo s projektom pogodbenega financiranja prihrankov energije dosegli pravično obračunavanje prihrankov, če nimamo informacij in podatkov o stanju pred in po izvedenih investicij ter parametrih, ki vplivajo na pogodbene prihranke,
 • itd.

V ta namen je potrebno vzpostaviti sistem energetskega knjigovodstva in hkrati sistem za energetsko upravljanje zgradb, ker v nasprotnem primeru zmeraj prihajamo do nepotrebnih ponovnih in ponovnih analiz obstoječega stanja, ki zahtevajo veliko časa in finančnega vložka. Organizacija mora imeti zmeraj na voljo pregled nad trenutnimi in zgodovinskimi podatki, ki so osnova za načrtovanje ukrepov.

Ko imamo vzpostavljen sistem energetskega knjigovodstva in sistem za energetsko upravljanje zgradb, je smiselno nadaljevati z izvedbo energetskega pregleda. Slednji mora dati informacije in navodila kakšni potenciali obstajajo za posamezno zgradbo in kaj je potrebno narediti, da lahko izkoristimo te potenciale. Prav tako morajo biti ti potenciali projektno in idejno detajlno obdelani, saj lahko le na takšen način pridemo do potrebnega popisa del za posamezni ukrep in do informacij koliko posamezen ukrep potrebuje finančnih vložkov. Energetski pregled mora biti v enem strategija in hkrati operativni dokument, ki služi za neposredno izvedbo investicije ali za pripravo projektne dokumentacije. Kakovosten energetski pregled detajlno popiše vsa potrebna dela v okviru možnega ukrepa. V tem primeru ne morete pričakovati bistvenih odstopanj od realnih učinkov posameznega ukrepa. Kot pa je to ponavadi, se besedna zveza ˝ENERGETSKI PREGLED˝, posplošuje in zlorablja, in pod tem imenom nastaja različna vsebina, ki je od izvajalca do izvajalca različne kakovosti. Najboljši postopek za izbiro primernega izvajalca je, da detajlno pregledate primere že izvedenih energetskih pregledov različnih izvajalcev in jih med seboj primerjate. Razlika med slabim in kakovostnim energetskim pregledom je dobro vidna, saj že opis in opredelitev ukrepa kakovostnega izvajalca vam zagotavlja vse potrebne informacije za takojšnje naročilo ukrepa ali pa za naročilo projektne dokumentacije. Slednja se potem izdeluje izključno na podlagi popisa del in opreme posameznega ukrepa. 

Kot pa je to ponavadi se vsi izvajalci predstavijo kot najbolj kakovosten izvajalec! ZATO BODITE PREVIDNI in zmeraj zahtevajte predhodno predstavitev izvajalcev. Sama metodologija izvedbe energetskega pregleda je napisana precej splošno, zato to ni prava osnova za izbiro izvajalca. Prav tako tudi konkurenca med izvajalci ni realna. Kljub temu, da dobite izjemno ugodno ceno, je finančnih izdatkov škoda, v kolikor dobite dokument, ki je enostavno neuporaben. Neodvisnost, strokovnost, kakovost in detajlnost naj vam bo merilo za izbor izvajalca in šele nato cena. Prihranki v rabi energije so možni in le kakovosten izvajalec energetskih pregledov vam jih bo odkril in vam nato še začrtal pot kako do njih.

Energetski menedžer oziroma energetski menedžment je zmeraj bolj uporabljena beseda, ki pa ima v različnih organizacijah različne vloge. Tako lahko govorimo o krovnem in operativnem energetskem menedžmentu, ki ima za posledico različne storitve. Osnovni element energetskega menedžmenta pa je prav vzpostavljen sistem za energetsko knjigovodstvo in energetsko upravljanje, saj brez tekočih in zgodovinskih podatkov prihaja do nepotrebnega dela pri ugotavljanju obstoječega stanja in nato izvajanje analiz. Energetski menedžment mora imeti vse potrebno, da lahko usmeri vse svoje sile v zagotavljanje energetskih in finančnih prihrankov in s tem ustvarjati pozitiven odnos do okolja.

O krovnem energetskem menedžmentu govorimo, ko organizacija najame izvajalca, da opravlja naslednje aktivnosti:

 • vodi in koordinira izvajanje splošnih aktivnosti, ki se tičejo strateških usmeritev na področju URE v zgradbah,
 • pripravlja poročila o izvajanju akcijskega načrta oziroma o izvedbi ukrepov in njihovih učinkih v zgradbah,
 • išče priložnosti za pridobitev nepovratnih sredstev in pripravlja projektne predloge,
 • komunicira z javnostjo o dosežkih in napredkih,
 • pripravlja osveščevalne in izobraževalne vsebine,
 • pripravlja strokovne osnove za pripravo pravnih in tehničnih dokumentov za izvedbo specifičnih ukrepov,
 • vodi in koordinira procese med izvajalci specifičnih ukrepov ter naročnikom,
 • informira o novih tehnologijah na trgu ter o njihovih prednostih napram drugim tehničnim rešitvam,
 • išče in predlaga načine za zniževanje cen dobave energentovter
 • vse ostale aktivnosti, ki pripomorejo h kakovostnim, hitrejšim in dolgoročnim energetskim, finančnim in okoljskim učinkom določene organizacije.


Operativni energetski mendežment opravlja naslednje storitve:

 • spremlja obratovalne procese v zgradbi,
 • odkriva vzroke za odstopanja in prekomerno rabo energije in izvaja ukrepe,
 • ima ažuren pregled nad porabo in stroške za energijo,
 • izvaja energetske preglede, pripravlja investicijsko dokumentacijo,
 • optimizira delovanje naprav v zgradbi,
 • pripravlja projektne in tehnične rešitve ter išče ustrezne izvajalce za izvedbo del,
 • vodi in nadzoruje operativno izvedbo ukrepov…
 • itd.


Zgradbe imajo potencial prihrankov na račun rabe energije, saj so stroški za rabo energije najbolj kontrolirani stroški, ki jim v preteklosti nismo dajali dovolj pozornosti. Cene energentov bodo v prihodnosti naraščale in s tem bodo investicije v energetsko učinkovitost vedno bolj dobičkonosne. V kolikor še nimate sistema za energetsko knjigovodstvo in energetsko upravljanje, potem je pravi čas, da ga vzpostavite in hkrati vzpostavite energetski menedžment. Z dobrim sistemom za energetsko knjigovodstvo in energetsko upravljanje, kot je informacijski sistem Daljinski energetski Manager, je iskanje potencialnih prihrankov preprosto in organizirano. Iskanje potencialnih prihrankov pa je kontinuiran proces, ki se ne konča, zato ga je potrebno sistemsko urejevati.