Skip to Content

Izdelava lokalnih energetskih konceptov

Bistvo lokalnega energetskega koncepta ni le zakonodajna obveznost in iz nje izhajajoč formalni dokument temveč kakovostna kratkoročna in dolgoročna energetska strategija. Slednja temelji na opredelitvi načina oskrbe, potencialov učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Akcijski plan, ki je obvezna sestavina lokalnega energetskega koncepta, mora biti narejen iz energetskega, okoljskega in ekonomskega vidika, saj le ta na prinaša najvišjo možno dodano vrednost za vašo občino.

Izdelava energetskih konceptov poteka skladno s predpisano nacionalno metodologijo:

  • pregled obstoječega stanja;
  • analiza obstoječega stanja;
  • analiza šibkih oziroma kritičnih točk obstoječe oskrbe in rabe energije;
  • ocena lokalnih energetskih virov;
  • predlog ukrepov, projektov in programov;
  • akcijski program;
  • napotki za izvajanje.

Zaradi nove zakonodaje, možnosti izkoriščanja obnovljivih virov energije, strokovnih podlag za občinski prostorski načrt, potencialov učinkovite rabe energije ter možnosti pridobivanja nepovratnih sredstev je izjemnega pomena kakovost izdelanega energetskega koncepta.

Dokumenti, kot je energetski koncept, na prvi pogled prinašajo koristi le iz vidika zakonodajnih obveznosti in osnov za črpanje podatkov za pripravo občinskih prostorskih načrtov ter za črpanje nepovratnih sredstev.

Le dobro pripravljena energetska strategija je recept za kakovostno izvedbo projektov, ki imajo za posledico nižje rabo energije ter boljše ekonomske, socialne in okoljske pogoje. Brez dobrega plana tudi ni dobrega izvedbenega projekta.

Multidisciplinarni tim podjetja ADESCO d.o.o. vam bo izdelal lokalni energetski koncept, ki bo temeljni dokument energetskega razvoja v vaši občini. Lokalni energetski koncept vaše občine ne bo samo ¨dokument¨.