Skip to Content

Novelacija lokalnih energetskih konceptov

LEK se v skladu s 17. členom Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 27/2007) izdela vsaj vsakih deset let. Aktivnosti v akcijskem načrtu naj se ažurirajo vsaj vsakih pet let oziroma, ko pride do sprememb, ki vplivajo na njihovo izvajanje. Aktivnosti je potrebno ažurirati vsakič, ko se pojavijo nove možnosti izvajanja ukrepov na območju lokalne skupnosti, ki jih v času izdelave LEK ni bilo mogoče predvideti. Za sprotno ažuriranje akcijskega načrta je odgovoren glavni nosilec izvajanja LEK.

Novelacija lokalnega energetskega koncepta poteka po naslednjih korakih:

  1. pregled in analiza obstoječega lokalnega energetskega koncepta;
  2. pregled in analiza že izvedenih aktivnosti, ki  izhajajo iz lokalnega energetskega koncepta;
  3. izdelava lokalnega energetskega koncepta skladno z nacionalno metodologijo, ki obsega:
  • pregled obstoječega stanja;
  • analiza obstoječega stanja;
  • analiza šibkih oziroma kritičnih točk obstoječe oskrbe in rabe energije;
  • ocena lokalnih energetskih virov;
  • predlog ukrepov, projektov in programov;
  • akcijski program;
  • napotki za izvajanje.