Skip to Content

Poročanje o izvedenih ukrepih in njihovih učinkih

Skladno z obveznostmi, ki jih nalaga akcijski program lokalnega energetskega koncepta za občine, izvajamo:

  • pripravo poročil za pristojno ministrstvo o izvajanju aktivnosti iz lokalnega energetskega koncepta;
  • pripravo poročil za seje sveta občine o izvedenih ukrepih in njihovih učinkih;
  • priprava člankov, brošur in ostalih materialov za potrebe javnega obveščanja.

Glavni nosilec oziroma energetski manager je zadolžen za redno spremljanje učinkov posameznih ukrepov, poskrbeti mora za objavo člankov o izvedenih ukrepih v sredstvih javnega obveščanja lokalne skupnosti. Vsaj dvakrat letno mora pripraviti poročilo o izvajanju ukrepov in ga predstaviti občinskemu oziroma mestnemu svetu.

Samoupravna lokalna skupnost mora enkrat letno poročati o izvajanju lokalnega energetskega koncepta ministrstvu, pristojnem za energijo. Obrazci za poročanje so določeni s Pravilnikom o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (UL št. 74/ 2009).

Obrazcu iz prejšnjega odstavka morajo biti priloženi izpiski iz zapisnikov tistega dela sej, na katerih je občinski ali mestni svet obravnaval poročila o izvajanju lokalnega energetskega koncepta.