Skip to Content

Izvajanje akcijskega plana

Podjetje ADESCO d.o.o. je energetski manager oziroma pomočnik energetskega managerja številnim občinam. V ta namen za občine izvajajmo naslednje:

  • priprava letnih operativnih izvedbenih planov;
  • vodenje usklajevalne skupine, ki jo imenuje občina;
  • priprava predlogov za promocijo skozi mini sejme in konference za občane in lokalno gospodarstvo;
  • priprava strokovnih izhodišč za različno strateško in operativno problematiko na področju OVE in URE ter oskrbe z energijo na občinski ravni;
  • izvedba različnih projektov;
  • pridobivanje nepovratnih sredstev in vključevanje občin in njihovih javnih ustanov v različne evropske projekte.

Lokalni energetski koncept mora sprejeti občinski oziroma mestni svet in po sprejetju postane za lokalno skupnost zavezujoč. Samoupravna lokalna skupnost mora po sprejemu lokalnega energetskega koncepta obvestiti ministrstvo, pristojno za energijo in ministrstvo, pristojno za okolje in prostor.